foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Klasa 1a - wych. Agnieszka Kowalewska 

Klasa 1b - wych. Joanna Turczak

Klasa 1c - wych. Iwona Pilichowska


Klasa 2a - wych. Karolina Kluga

Klasa 2b - wych. Renata Borowiecka

Klasa 2c - wych. Aneta szewczuk - Mika


Klasa 3a - wych. Joanna Wernicka

Klasa 3b - wych. Anna Fałkowska

Klasa 3c - wych. Agnieszka Kaczorek

 

 

 

 


Klasa 4a - wych. Beata Szczudlińska

Klasa 4b - wych. Małgorzata Ściślak

Klasa 4c - wych. Magdalena Terlecka


Klasa 5a - wych. Alicja Jung

Klasa 5b - wych. Agnieszka Abramowicz

Klasa 5c - wych. Danuta Ulenberg


Klasa 6a - wych. Monika Sołtysiak

Klasa 6b - wych. Jolanta Chyłkowska

Klasa 6c - wych. Joanna Liskowicz


Klasa 7a - wych. Danuta Mazur

Klasa 7b - wych. Iwona Komorowska


Klasa 8a - wych. Wojciech Milewski

Klasa 8b - wych. Katarzyna Majewska

Klasa 8c - wych. Beata Burdelska

Klasa 8d - wych. Beata Gabryś

Klasa 8e - wych. Beata Dziemidowicz

Dzień z wychowawcą

I zmiana   8.00-10.15

klasa 1 b- gab. 29

J. Turczak

klasa 1 c- gab. 20

I.Pilichowska

klasa 2 a- gab. 30

K. Kluga

klasa 3 a- gab.28

J.Wernicka

klasa 3 c-gab.21

A.Kaczorek

klasa 4 a- gab. 127

B. Szczudlińska

Klasa 4 b- gab.202

M. Ściślak

klasa 4 c- gab.125

M. Terlecka

klasa 8 a- gab. 126

W. Milewski

klasa 8 b- gab.206

K. Majewska

klasa 8 c- gab. 223

B. Burdelska

klasa 8 d- gab.214

B. Gabryś

klasa 8 e- gab.222

B. Dziemidowicz

Wstęp

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 im. Michała Kajki w Elblągu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

sp12elblag.pl 

Daty publikacji i aktualizacji

 

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-05
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-14

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo
 • niektóre informacje zamieszczane są w postaci załączników, które nie są dostępne cyfrowo

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2021-03-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

 

 • możliwość powiększenia liter
 • możliwość zmiany kontrastu

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: - Arkadiusz Król,
e-mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: 
numer telefon - 55 625 85 60

e-mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

 

Dostępność architektoniczna

 

Szkoła nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Składa się z dwóch budynków – budynku głównego i sali gimnastycznej.

Budynek główny został wybudowany w latach 70-tych, nie posiada podjazdu, wind ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Budynek sali gimnastycznej - posiada podjazd przy wejściu do budynku, nie posiada wind ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Do budynków i wszystkich ich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.  

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Aplikacje mobilne

Szkoła nie posiada aplikacji mobilnych.

 

RAPORT o STANIE DOSTĘPNOSCI DO POBRANIA TUTAJ.

 

Klauzula obowiązku informacyjnego – ogólna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 12, ul. Zajchowskiego 12, 82-300 Elbląg.

 1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr tel. 55 625 68 08;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) w tym, w celu realizacji zadań ustawowych oraz określonych
  w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148);
 3. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3, a następnie w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez czas określony w tych przepisach;
 4. Podanie danych jest:
 • obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa,
 • dobrowolne, w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;
 1. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz tym, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych;
 2. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody lub ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (PUODO).

 

Inspektor Ochrony Danych – Anita Sienicka

Elbląskie Centrum Usług Wspólnych

 1. Saperów 14C

82-300 Elbląg

Tel.: 55 625 68 08

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SEKRETARIAT (55) 625 85-60

WICEDYREKTOR       55 625 85 70

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNO- GOSPODARCZY  55 625 85 65

KIEROWNIK ŚWIETLICY/ INTENDENT      55 625 85 69

PEDAGOG      55 625 85 67

SEKRETARIAT (55) 625 85-60

POKÓJ NAUCZYCIELSKI      55 625 85 64

KIEROWNIK HALI SPORTOWEJ      55 625 85 68

POKÓJ NAUCZYCIELI W-F       55 625 85 66

BIBLIOTEKA     55 625 85 63

PIELĘGNIARKA        55 625 85 71

 

Copyright © 2022 SP 12 ELBLĄG Rights Reserved.