foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Wizja

Założeniem pracy Szkoły Podstawowej nr 12 w Elblągu im. Michała Kajki jest wykształcenie i wychowanie młodego człowieka na miarę XXI wieku.

Zapewniamy jego wszechstronny integralny rozwój psychiczny, fizyczny, społeczny, aksjologiczny. Jesteśmy po to, aby go wychowywać, uczyć i przygotować do zdobywania wiedzy i umiejętności w dalszych etapach edukacji. 

Wizją naszej szkoły jest szkoła, która zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia.

 

 

Wizja została uchwalona przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 12 im. Michała Kajki w Elblągu  w dniu 15 września 2021 roku.

 

Misja

Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu jest publiczną placówką oświatową stanowiącą wspólnotę uczniów, rodziców i nauczycieli, w której panuje życzliwa i bezpieczna atmosfera oparta na wzajemnym szacunku, współpracy i dialogu. Poprzez nasze działania wspomagamy rodziców w wychowaniu dziecka, dajemy mu wiedzę
i kształtujemy umiejętności. Naszymi uczniami są dzieci w wieku od 6 do 15 lat.

W swoich działaniach zmierzamy w szczególności do tego, aby:

 • zapewnić pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, szczególnie poprzez zapewnienie pomocy psychologicznej i pedagogicznej;
 • wspierać uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu dalszej drogi edukacji;
 • zapewnić uczniom bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, a także uczulić uczniów na zagrożenia w sieci;
 • poszerzać swoją wiedzę i doskonalić warsztat nauczyciela – wychowawcy, a w procesie nauczania stosować nowoczesne i aktywne metody z uwzględnieniem technologii komputerowej i informacyjnej;
 • doskonalić bazę dydaktyczną szkoły;
 • umożliwić przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów;
 • kształtować u uczniów postawy warunkujące sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie, nauczyć ich bycia asertywnym oraz chronić przed zagrożeniami współczesnego świata, m.in. narkomanią, alkoholizmem, cyberprzemocą;
 • wprowadzić uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu, szacunku dla tradycji oraz wskazać wzorce postępowania i budowania relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
 • kształtować u uczniów poczucie godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
 • zapoznać ucznia z historią, kulturą, tradycją regionalną i narodową oraz umożliwić podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 • kształtować u uczniów umiejętność nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur;
 • uczyć postaw proekologicznych i wrażliwości na otaczającą nas przyrodę oraz propagować zdrowy styl życia;
 • wspierać ucz. w sytuacjach kryzysowych, w tym związanych z pandemią COVID-19
 • wzmocnić rolę rodziców w planowaniu i realizacji zadań statutowych szkoły;
 • współpracować ze środowiskiem lokalnym i promować w nim działalność szkoły.

Misja została uchwalona przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 12 im. Michała Kajki w Elblągu  w dniu 15 września 2021 roku.

Model absolwenta

Chcemy, by nasz absolwent reprezentował następujące cechy:

 • był wyposażony w wiedzę i umiejętności pozwalające kontynuować naukę w dalszych etapach edukacyjnych;
 • umiał pracować nad własnym rozwojem, będąc świadomym swoich mocnych i słabych stron oraz umiał rozpoznawać własne predyspozycje;
 • miał zainteresowania i pasje poznawcze, rozwijał swoje talenty, myślał samodzielnie;
 • umiał świadomie korzystać z różnych źródeł informacji i nowoczesnych technologii komunikacyjnych oraz odpowiedzialnie korzystać z mediów społecznych;
 • akceptował siebie, miał poczucie godności własnej osoby i szacunek dla godności innych osób;
 • potrafił umiejętnie kontaktować się z innymi ludźmi i pracować zespołowo i miał poczucie współodpowiedzialności;
 • potrafił dbać o zdrowie i bezpieczeństwo, nie podejmował ryzykownych zachowań; w tym zachowań związanych z zagrożeniami czyhającymi w Internecie;
 • przestrzegał zasad bezpieczeństwa i higieny życia, a także ochrony przed chorobami zakaźnymi (np. COVID-19);
 • znał zasady ochrony zdrowia psychicznego (w tym w sytuacji kryzysowej wywołanej epidemią COVID-19) oraz czynniki chroniące przed zagrożeniami wynikającymi z długotrwałej izolacji społecznej i reżimu sanitarnego);
 • umiał oprzeć się presji rówieśników i negatywnym wzorcom;
 • był wrażliwy na potrzeby i krzywdę innych, wcielał w swoje działania ideę wolontariatu i wartości prospołecznych;
 • widział piękno otaczającej nas przyrody, miał nawyki ochrony i pielęgnacji środowiska przyrodniczego;
 • preferował zdrowy styl życia;
 • znał, szanował i respektował historię, kulturę i tradycję lokalną i narodową a także akceptował tradycje innych kultur;
 • czuł się członkiem społeczności lokalnej, obywatelem Polski, mieszkańcem Europy.

Model absolwenta został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 12 im. Michała Kajki w Elblągu w dniu 15 września 2021 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2024 SP 12 ELBLĄG Rights Reserved.