foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Informacje dla rodziców klas 8-  rok szkolny 2019/20

 

Egzamin będzie miał formę pisemną.

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie   w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I – VIII.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII  klasy szkoły podstawowej

Egzamin jest powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń kończący klasę 8 musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Egzaminu nie można nie zdać (nie określono minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać). Warto jednak powalczyć o lepsze wyniki, aby dostać się do dobrej szkoły ponadpodstawowej.

 Wyniki egzaminu ósmoklasisty są przedstawiane w procentach i na skali centylowej.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty są ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego.

Wyniki z egzaminu będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich, jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc w danej szkole.

       Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty : 19 czerwca 2020r.

 

Terminarz egzaminu:

 

  1. język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

 

  1. matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00

 

  1. język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

 

Egzamin z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego.

 

 

Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń lub słuchacz przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

 

Do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego wykorzystuje się również płytę CD do sprawdzenia umiejętności rozumienia ze słuchu

 

Rodzice ucznia lub słuchacz składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do 30 września 2019 r., pisemną deklarację  wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu ósmoklasisty ( wypełnić załącznik 3 a)

Dyrektor szkoły informuje OKE o  zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji  do 23 stycznia 2020 r.

 

Czas trwania egzaminu:

 

arkusz standardowy

przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt. 17. Komunikatu*

arkusz dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

arkusz dla osób słabowidzą-cych

arkusz dla osób niewido-mych

arkusz dla osób słabosły-szących i niesłyszą-cych

 

O100

O100

O200

O400,500

O600

O700

język polski

120 min

do 180 min

matematyka

100 min

do 150 min

język obcy nowożytny

90 min

do 135 min

 

UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

 Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi   w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie-cudzoziemcy  przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach   i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb.

 

  • Dostosowanie formy egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających. ( 0 200, 0400, 0500, O600, O700)- może uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
  • Dostosowanie warunków egzaminu :
  • zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb (przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali, oświetlenie stanowiska pracy dostosowane do dysfunkcji, korzystanie z przyborów optycznych, którymi uczeń posługuje się na co dzień
  • wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych

( korzystanie z urządzeń technicznych , komputera, korzystanie z płyty CD z dostosowanym nagraniem, sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę)

  • ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się,6 w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulia)
  • zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu ( wtedy przebieg egzaminu ósmoklasisty musi być rejestrowany za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk.)
  • odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty (dla ucznia : chory lub niesprawny czasowo-  zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza , 2. trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą - pozytywna opinia rady pedagogicznej 3. zaburzenia komunikacji językowej - pozytywna opinia rady pedagogicznej 4. sytuację kryzysową lub traumatyczną -pozytywna opinia rady pedagogicznej )

 

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor szkoły, na wniosek rady pedagogicznej, może wystąpić do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o wyrażenie zgody na przystąpienie ucznia do egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, nieujętych powyżej.

Wniosek powinien być uzasadniony i potwierdzony stosownymi dokumentami. Uzgodnienia pomiędzy dyrektorem szkoły a dyrektorem okręgowej komisji egzaminacyjnej odbywają się w formie pisemnej nie później niż do 8 listopada 2019 r.

Zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię, przedkłada rodzic dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października 2019 r.

Do 20 listopada 2019 r. dyrektor szkoły informuje na piśmie rodziców ucznia o sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tego ucznia.

Rodzice ucznia składają oświadczenie o korzystaniu albo nie korzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania, nie później niż do 25 listopada 2019 r.

W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin ósmoklasisty może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła (np. w domu ucznia).

Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu w innym miejscu niż szkoła składa do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia nie później niż do 21 stycznia 2020 r.

Laureat konkursu wojewódzkiego z przedmiotu objętego egzaminem !!!!!!!!! i finalista olimpiady przedmiotowej są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu.

 

 

 

Copyright © 2020 SP 12 ELBLĄG Rights Reserved.